คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน

(College of Business and Finance)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

B.B.A. (Digital Marketing)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจและความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นิสิต สร้างประสบการณ์ตรงในการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้นำไปใช้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักการตลาดมืออาชีพ ที่พร้อมเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้บริหารการตลาด
เป็นหลักสูตรการเรียนการจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของธุรกิจ ต่าง ๆ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

B.B.A. (Retail and Franchise Business Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารร้านค้าปลีกและแฟรนไชส์ เช่น การเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้า การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดซื้อสินค้า การเจรจาต่อรองกับผู้จัดส่งสินค้าและผู้ผลิตสินค้า การบริหารสินค้า การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ เทคนิคการขายและการจัดการขาย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดดิจิทัล การเขียนแผนธุรกิจ การจัดการแบรนด์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ เป็นต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

B.B.A. (Financial and Investment Technology)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

          เนื้อหาของการเรียนเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินในรูปแบบต่าง ๆ ในตลาดเงินและตลาดทุน ดังนั้นเนื้อหาการเรียนการสอน มุ่งศึกษา 1) ด้านตลาดทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการเงินระหว่างประเทศ  และ 2) ด้านตลาดเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการเงินในส่วนขององค์กร รวมทั้งการประเมินและการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม

          นิสิตของสาขาวิชาฯ ต้องมีทักษะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2  ถึง ปี 4 เข้าร่วมการสอบแข่งขันการวัดความรู้ทางด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการเข้าอบรมทางด้านการเงินและการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง

          จากองค์ความรู้ที่นิสิตได้สะสมตั้งแต่ปี 2 ถึงปี 4 เพื่อสร้างให้นิสิตมีความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุน และพร้อมผลักดันให้นิสิตเข้าสอบเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์(ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน) หรือ Investment Consultant: IC

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

B.B.A. (Information Technology for Business Management )

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์ e-Commerce Office Automation ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

B.B.A. (Modern Business Organization Management))

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา
มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบงานสายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์การ สามารถทำงานในองค์การภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน

(College of Business and Finance)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน