หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

Bachelor of Accountancy (B.Acc.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    บช.บ.

    Bachelor of Accountancy
    B.Acc

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

มุ่งเน้นความรู้และทักษะทางการบัญชี ที่ครอบคลุมในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น

• หลักการทางการบัญชีเบื้องต้น หลักและวิธีการในระดับที่สูงขึ้น ตามขอบเขตของวิชาชีพบัญชี

• หลักการและวิธีการของการสอบบัญชี เทคนิคการสอบบัญชี ปัญหาของการสอบบัญชี

• หลักและวิธีการเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ การนำข้อมูลทางบัญชีต้นทุนไปใช้ในการบริหาร การวางแผน และควบคุมกำไรของกิจการ การจัดทำงบประมาณ

• การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี สารสนเทศทางการบัญชี

• หลักและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีภาษี

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชีโดยอิสระ หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants: CPA)

• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA)

• ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor: IA)

• ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี

• เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน  (General Accounting  Office  Auditor: GAO)

• พนักงานบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน• ผู้ทำบัญชีอิสระ

• ผู้วางระบบบัญชี

• นักบัญชีบริหาร

• ที่ปรึกษาด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านระบบการควบคุมภายใน

• พนักงานสถาบันการเงิน/ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายวางแผนกำไร/ฝ่ายงบประมาณ

จุดเด่นของสาขาวิชา

“สร้างความรู้ เชิดชูจรรยา พัฒนานักบัญชี”

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ยังได้จัดการอบรมเพิ่มเติมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มเติมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

ผู้เรียนต้องผ่านการอบรมเสริมอีก 2 หลักสูตร นอกเหนือจากเนื้อหารายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร คือผู้เรียนต้องผ่านการอบรมเสริมอีก 2 หลักสูตร นอกเหนือจากเนื้อหารายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร คือ• โครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” (Young & Smart Accountants) โดยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์• โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ) โดยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน