คณะการสื่อสารดิจิทัล

(College of Digital Communication)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts)

สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล B.Com.Arts. (Digital Media and Broadcasting)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

มุ่งเน้นความรู้และทักษะกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยเริ่มต้นจากการสร้างสรรค์งานการผลิต การเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การตัดต่อ รวมทั้งการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง รูปแบบรายการต่าง ๆ เช่น รายการข่าว รายการนิตยสารทางอากาศ โดยมีการฝึกปฏิบัติในห้อง Studio TV ห้อง DJ Room

นิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ โดยจะมีการฝึกปฏิบัติทั้งการถ่ายภาพดิจิทัลและการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม ซึ่งจะมีห้อง Dark Room ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ และในทุกปีการศึกษาจะมีการส่งเสริมองค์ความรู้ โดยให้นิสิตไปศึกษาดูงานทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง

นิสิตของสาขาวิชาฯ จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในชั้นปีที่ 3 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งนิสิตสามารถเลือกสถานที่ได้ตามความสนใจ

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

B.Com.Arts. (Digital Media Design)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

1. วิชาที่เรียนเกี่ยวกับด้านนิเทศศาตร์ ได้แก่ หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การถ่ายภาพและภาพยนตร์ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

2. วิชาหลักที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบนิเทศศิลป์ การสเก็ตและการวาดภาพในระบบดิจิทัล การถ่ายภาพดิจิทัล แอนนิเมชั่นในงานภาพยนตร์ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการพัฒนาสื่อเสมือนจริง

ในการเรียนจะมีห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องมืดสำหรับวิชาการถ่ายภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกทักษะในการออกแบบงานเกี่ยวกับภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการพัฒนาสื่อเสมือนจริง

นิสิตชั้นปีที่ 3 ทุกคนจะต้องออกฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในช่วงของภาคเรียนฤดูร้อน โดยการฝึกงานจะต้องเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน

 

คณะการสื่อสารดิจิทัล

(College of Digital Communication)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน