คณะนิติศาสตร์และการปกครอง

(College of Law and Government)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)Bachelor of Law (LL.B.)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

Bachelor of Law (LL.B.)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา
มุ่งเน้นความรู้และวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยนำมาปรับใช้กับหลักกฎหมาย สามารถให้คำปรึกษากฎหมาย สามารถร่างฟ้องสัญญา ร่างฟ้องแพ่ง ร่างฟ้องอาญา คำขอท้ายฟ้อง คำแถลง คำให้การ ร่างพินัยกรรม ร่างหนังสือทวงถามทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

นิสิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถขอออกศึกษานอกสถาน โดยสามารถขอไปฝึกงานตามความจำนงของนิสิต ตามหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

ขอบข่ายการศึกษารัฐศาสตร์ อำนาจรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน รัฐกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง รัฐกับสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวโน้มของรัฐ สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ นโยบายสาธารณะ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

คณะนิติศาสตร์และการปกครอง

(College of Law and Government)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Law (LL.B.)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน