คณะวิเทศธุรกิจ

(College of International Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Bachelor of Arts (B.A.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

B.A. (Business English)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากเจ้าของภาษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งก่อนจบหลักสูตรยังมีการส่งนิสิตไปฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

B.A. (Business Chinese)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

คณะวิเทศธุรกิจ

(College of International Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Bachelor of Arts (B.A.)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน