คณะศึกษาศาสตร์

(College of Education)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

Bachelor of Education (B.Ed.)

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

B.Ed. (Physical Education)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา
หลักการปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครูและความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับครู การสร้างนวัตกรรม การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ การวิจัย และการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญา แนวคิด หลักการ และการบริหารทางพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ลักษณะและการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ สรีรวิทยา การออกกำลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกาย
หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย เทคนิคและทักษะกีฬา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)

B.Ed. (English)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

มุ่งผลิตครูสอนภาษาอังกฤษและบุคลากรสายวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้และวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป โดยมี องค์ความรู้ดังต่อไปนี้

ด้านวิชาชีพครู
เป็นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ จิตวิทยาการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู การวิจัยทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา และการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

B.Ed. (Digital Technology for Education)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบัณฑิตมีความเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครู โดยมีองค์ความรู้หลักดังนี้

1) ความรู้วิชาชีพครู ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา และการสอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ต การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาฐานข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย แอนนิเมชั่น และการสอนผ่านเว็บ

คณะศึกษาศาสตร์

(College of Education)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

Bachelor of Education (B.Ed.)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน