คณะอุตสาหกรรมบริการ (College of Hospitality Industry Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.)

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ B.A. (Integrated Tourism Management Innovation)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา
มุ่งเน้นความรู้และทักษะการดำเนินงานและการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) การท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) และการนำเที่ยวต่างชาติ (Inbound) ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว การออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวที่หลากหลายตามความสนใจเฉพาะ การทำธุรกิจท่องเที่ยวจำลอง ทั้งบทบาทของ Travel agency และ Tour operation ที่มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน

นิสิตของสาขาวิชา จะต้องออกศึกษานอกสถานที่ไม่น้อยกว่า 5 เส้นทาง จากทั้งหมด 12 เส้นทางตามเกณฑ์การขอรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ จากกรมการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้นิสิตเริ่มการออกภาคปฏิบัติตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 

นิสิตของสาขาวิชาฯ จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ B.A. (Hotel and Event Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

ทักษะและองค์ความรู้ในงานด้านโรงแรม ส่วนรูปแบบการเรียนการสอน เน้นด้านปฏิบัติการในห้องปฏิบัติงานจำลอง เช่น งานบริการส่วนหน้า การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Housekeeping เพิ่มเติมจากหลักสูตรในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น เทคนิคการจัดดอกไม้เพื่องานพิเศษ การฝึกผสมเครื่องดื่ม นอกจากนี้นิสิตสาขาวิชาฯ ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน B.B.A. (Aviation Business Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

มุ่งเน้นความรู้และทักษะตามคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน ครอบคลุมการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจการบิน เช่น งานภาคพื้นดิน งานขนส่งสินค้าทางอากาศ งานบริการบนเครื่องบิน

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นิสิต ทั้งภาคทฤษฎีที่เน้นการถ่ายทอด องค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบิน และภาคปฏิบัติโดยจัดการศึกษาดูงานจากสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกงานกับองค์กรธุรกิจการบินชั้นนำ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นิสิตได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริงตลอดจนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบินทั้งในระดับชาติและระดับสากล

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชาบริการธุรกิจ และเรียนวิชาเกี่ยวกับงานครัว มีเรียนวิชาปฏิบัติในสาขาวิชา ทั้งวิชาอาหารไทย อาหารว่าง ขนมไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ การจัดการภัตตาคาร การจัดตกแต่งอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การคำนวณต้นทุนอาหาร การกำหนดราคา การคำนวณคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร การคำนวณพลังงานของแต่ละบุคคล และวิชาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง โดยนิสิตได้ลงมือปฏิบัติการอาหารอย่างชำนาญ

นอกจากนี้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ครั้ง ๆ ละ 400 ชั่วโมง โดยมีการฝึกในชั้นปีที่ 3 ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน และชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยนิสิตจะได้ฝึกงานด้านงานครัวในโรงแรม ภัตตาคาร และสถานประกอบการด้านอาหาร

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ B.A. (Sports and Wellness Services Industry Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการทางกีฬา การจัดการแข่งขัน  การบริหารธุรกิจกีฬา  การทำตลาดทางกีฬา การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา กฎหมายทางกีฬา สิทธิประโยชน์ทางกีฬาและบริหารความเสี่ยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา การท่องเที่ยวทางกีฬา และการสื่อสารมวลชนทางกีฬา  

นอกจากนี้ ยังมีวิชาภาคปฏิบัติทางกีฬาที่นิสิตต้องเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการจัดการแข่งขัน เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน แอโรบิก และว่ายน้ำ

อีกทั้งมีการนำนิสิตศึกษาดูงานในสถานประกอบการณ์ทางกีฬา ในด้านการบริหารจัดการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตต้องออกฝึกประสบการณ์จริงในหน่วยงานต่าง ๆ ทางกีฬาทั่วประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการนำความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชา เช่น การจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จริงแบบองค์รวม มีการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียน มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์ อย่างน้อย 400 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน