คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

(College of Creative Industries)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Bachelor of Arts (B.A.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง

B.A. (Music and Performing Arts Creative Industry)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง

  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง

    B.A. (Music and Performing Arts Creative Industry)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

มุ่งเน้นทักษะศิลปะการแสดง ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพด้านการแสดง นอกจากนี้ได้มีการฝึกฝนและพัฒนาการแสดงสมัยใหม่ และร่วมสมัยในด้านต่าง ๆ การทำงานเป็นเบื้องหน้า ได้แก่ นักแสดง ทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ นักร้อง นักเต้น พิธีกร (ที่แสดงความรู้สึกและสื่อความหมายทางอารมณ์เพลง ดนตรีประกอบการแสดง musical เป็นการผสมผสานระหว่างการขับร้องกับทักษะการเต้นและการแสดงละครเพลงบนเวที)

การทำงานในเบื้องหลัง เช่น การออกแบบฉากสำหรับการแสดง เวทีสำหรับการแสดง ออกแบบแสง ตัวละคร บทละครเวที เสียงในการแสดงบนเวที การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งกายและการแต่งหน้าเพื่อใช้ในการแสดงให้สอดคล้องกับการแสดง เทคนิคการแสดง และกำกับการแสดง เทคโนโลยีเพื่อการแสดง เช่น การบันทึกเทป การลงเสียง การตัดต่อ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการตกแต่งภาพ การสร้างสรรค์การแสดง นาฏศิลป์ไทยทั้งใน ราชสำนักและพื้นบ้าน ตลอดจนนาฏศิลป์สากล เช่น บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ คอนเทมโพรารีแดนซ์ ซึ่งใช้ประกอบการแสดงในระดับมาตรฐานสากล

นิสิตของสาขาวิชาฯ จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การทำงานในองค์กร
2. การทำงานอิสระ
ซึ่งการประกอบอาชีพทั้ง 2 รูปแบบวัดจากศักยภาพและความสามารถในการทำงานและผลงานเป็นหลัก
ก. ทำงานเบื้องหน้า ได้แก่ นักแสดง นักร้อง นักเต้น พิธีกร เป็นต้น
ข. ทำงานเบื้องหลัง ได้แก่ นักเขียนบทการแสดง ผู้กำกับการแสดง นักออกแบบเพื่อการแสดง นักออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า นักออกแบบฉาก นักออกแบบสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ นักออกแบบท่าเต้น ผู้กำกับศิลป์ ผู้กำกับเวที ผู้ฝึกสอนการแสดง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ รับจัดงานแสดง (Event Management Company) เป็นต้น

จุดเด่นของสาขาวิชา

“เสริมสร้างความรู้ เชิดชูวิชาชีพ เป็นดั่งประทีป
สร้างสรรค์การแสดงระดับมาตรฐานสากล”

เป็นผู้มีทักษะด้านการแสดงอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถเข้าใจ พัฒนา และสร้างสรรค์การแสดงได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อพร้อมเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิง เช่น ละครเวที ละครเพลง ละครโทรทัศน์ ทั้งในทักษะการแสดงทางด้านการสื่อสารการแสดง (ทั้งทางวาจาและท่าทางที่ชัดเจน) มีความกล้าแสดงออก และได้เรียนกับคนละครหรือนักแสดงมืออาชีพ ทำให้ได้รับการฝึกทั้งจากประสบการณ์ของนักแสดงเรื่องความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (อังกฤษและจีน)

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. สร้างสรรค์บทละครเวที และละครเพลง ในงานสัปดาห์วิชาการ
2. กำกับการแสดง และออกแบบตัวละคร
3. ออกแบบการแสดง ทั้งในส่วนฉาก อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย
4. ประกวดเดินแบบเครื่องแต่งกาย ประกวดท่าเต้น

สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง B.A. (Music and Performing Arts Creative Industry)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน