สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

B.A. (Integrated Tourism Management Innovation)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

    B.A. (Integrated Tourism Management Innovation)

    โครงสร้างหน่วยกิตรวม 135 นก. (123 นก.+12 นก.)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

มุ่งเน้นความรู้และทักษะการดำเนินงานและการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) การท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) และการนำเที่ยวต่างชาติ (Inbound) ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว การออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวที่หลากหลายตามความสนใจเฉพาะ การทำธุรกิจท่องเที่ยวจำลอง ทั้งบทบาทของ Travel agency และ Tour operation ที่มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน

นิสิตของสาขาวิชา จะต้องออกศึกษานอกสถานที่ไม่น้อยกว่า 5 เส้นทาง จากทั้งหมด 12 เส้นทางตามเกณฑ์การขอรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ จากกรมการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้นิสิตเริ่มการออกภาคปฏิบัติตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 

นิสิตของสาขาวิชาฯ จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนี้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนี้1. ทำงานได้ในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ การประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น2. ตำแหน่งงานที่รองรับในภาคธุรกิจ เช่น ก. ธุรกิจนำเที่ยว สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งมัคคุเทศก์ ผู้แนะนำการเดินทาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่องเที่ยว เป็นต้น ข. ธุรกิจโรงแรม สามารถปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้นค. ธุรกิจการบิน และธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เช่น รถเช่า เรือสำราญ สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง แผนกงานภาคพื้นดิน แผนกรับสำรองที่นั่งและตั๋วเครื่องบิน เป็นต้นง. ธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการนักท่องเที่ยวจ. ธุรกิจขายสินค้าที่ระลึกที่จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวฉ. ธุรกิจให้บริการการเดินทาง เช่น การจัดทำ VISA จำหน่ายตั๋วโดยสารต่าง ๆ (Ticketing Agencies)ช. ธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ MICE เช่น บริษัทรับจัดประชุม การแสดงสินค้านิทรรศการนานาชาติ (Professional Conference Organizer, PCO หรือ Professional Exhibition Organizer, PEO หรือ Destination Management Company, DMC) ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือธุรกิจรับจัดงานแสดง (Event Management Company)

จุดเด่นของสาขาวิชา
“ต่อยอดองค์ความรู้ เฟื่องฟูวิชาชีพ ดำรงจารีตและสร้างสรรค์มูลค่าวิถีพื้นถิ่นสู่สากล”

เป็นผู้นำเที่ยว (Tour guide) ที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (อังกฤษและจีน) พร้อมใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เป็นนักจัดการท่องเที่ยว (Holiday planner) และงาน MICE อย่างมืออาชีพ

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

  1. โครงการทัศนศึกษา ตามเส้นทางบังคับหลักสูตรมัคคุเทศก์
  2. โครงการประกอบการธุรกิจจำลอง และการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว
  3. โครงการฝึกปฏิบัติการมาตรฐานงานมัคคุเทศก์สากล

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ B.A. (Integrated Tourism Management Innovation)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน