สาขาวิชาธุรกิจการบิน

B.A. (Aviation Business)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
    Bachelor of Arts
    B.A. (Aviation Business)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

มุ่งเน้นความรู้และทักษะตามคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน ครอบคลุมการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจการบิน เช่น งานภาคพื้นดิน งานขนส่งสินค้าทางอากาศ งานบริการบนเครื่องบิน

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นิสิต ทั้งภาคทฤษฎีที่เน้นการถ่ายทอด องค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบิน และภาคปฏิบัติโดยจัดการศึกษาดูงานจากสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกงานกับองค์กรธุรกิจการบินชั้นนำ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นิสิตได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริงตลอดจนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบินทั้งในระดับชาติและระดับสากล

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการด้านธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบริการ เช่น
1. เจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendance) พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้น (Ground service personal) พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo staffs)
2. เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อื่น ๆ
3. เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท หรือตัวแทนการท่องเที่ยว
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ธุรกิจท่องเที่ยว

จุดเด่นของสาขาวิชา

1. มีการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรธุรกิจการบินชั้นนำ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับดีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยได้รับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษในวิชาชีพเพิ่มเติมจากหลักสูตร (เพื่อการวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ TOEIC)
3. มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดดเด่นเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจ
4. ได้รับความรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านธุรกิจการบิน มากกว่า 30 ปี นำทีมโดย ดร.พิณคำ โรหิตเสถียร (อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการพาณิชย์และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน) ดร.สุเทพ เทียนสี (รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและควบคุมการบริหารเครื่องบิน) และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้บรรยายเนื้อหาวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. การจัดบรรยาย / อบรมพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการ 30 คำถาม กับเส้นทางสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
2. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ฝ่ายครัวการบิน ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

4. สาขาวิชาธุรกิจการบิน B.A. (Aviation Business)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน