สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

B.B.A. (Retail and Franchise Business Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์)
    บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์)
    Bachelor of Business Administration (Retail and Franchise Business Management)
    B.B.A. (Retail and Franchise Business Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารร้านค้าปลีกและแฟรนไชส์ เช่น การเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้า การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดซื้อสินค้า การเจรจาต่อรองกับผู้จัดส่งสินค้าและผู้ผลิตสินค้า การบริหารสินค้า การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ เทคนิคการขายและการจัดการขาย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดดิจิทัล การเขียนแผนธุรกิจ การจัดการแบรนด์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ สามารถเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกและ แฟรนไชส์ ซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภท ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง (ร้านเครื่องเขียน ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า สินค้าเพื่อความงาม) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เน้นขายสินค้าเฉพาะกลุ่ม (เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและสวน อุปกรณ์สำนักงาน) โดยสามารถผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ สามารถเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกและ     แฟรนไชส์ ซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภท ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง (ร้านเครื่องเขียน ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า สินค้าเพื่อความงาม) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เน้นขายสินค้าเฉพาะกลุ่ม (เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและสวน อุปกรณ์สำนักงาน) โดยสามารถ         

1. ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานต่างๆ ขององค์การที่ดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกและ แฟรนไชส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการขยายสาขาและเติบโตมากในปัจจุบัน          

2. สามารถก้าวหน้าในสายงานเป็นหัวหน้าแผนกและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายคลังสินค้า หรือผู้จัดการร้าน          

3. เป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ของตนเอง

4. เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับวิชาชีพสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

จุดเด่นของสาขาวิชา

ผู้ศึกษาในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกทั้งที่มีหน้าร้านและร้านค้าปลีกแบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการที่มีความเป็นมืออาชีพในการสร้างแบรนด์ร้านค้าปลีกของตนเองและการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. ศึกษาดูงานด้านธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์บรรยายพิเศษในชั้นเรียน
3. ออกแบบ สร้างเว็บไซต์ และสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์
4. ฝึกปฏิบัติงานด้านค้าปลีกและแฟรนไชส์
5. เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อฝึกฝนทักษะวิชาชีพค้าปลีกและแฟรนไชส์/ทักษะการคิดที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ B.B.A. (Retail and Franchise Business Management)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน