สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

B.B.A. (Modern Business Organization Management)

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
    บธ.บ. (การจัดการ)
    Bachelor of Business Administration (Management)
    B.B.A. (Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบงานสายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์การ สามารถทำงานในองค์การภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักบริหารจัดการองค์การ
2. เจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และนโยบาย
3. งานทำแผนธุรกิจ
4. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นักวิเคราะห์โครงการ
5. ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการสำนักงาน
6. เจ้าหน้าที่ส่วนงานกำกับ/ตรวจสอบ/ส่วนงานควบคุมและวางกฎระเบียบข้อบังคับ
7. นักวิเคราะห์ด้านการจัดการ
8. ผู้ประกอบการธุรกิจ/เจ้าของ/ผู้จัดการ

จุดเด่นของสาขาวิชา

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการองค์การ  เป็นนักวางแผน เป็นนักบริหารจัดการรุ่นใหม่ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เรียกว่า Startup  และธุรกิจ SME ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศ

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. การเป็นผู้ประกอบการ SME
2. การจัดฝึกอบรมในหัวข้อการบริหารจัดการ
3. การศึกษาดูงานของสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัท โอสถสภา จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
4. การจัดโครงการประกวดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ B.B.A. (Modern Business Organization Management)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน