สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
    วท.บ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
    Bachelor of Science (Logistics and Supply Chain Management)
    B.S. (Logistics and Supply Chain Management)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการนำความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชา เช่น การจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จริงแบบองค์รวม มีการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียน มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์ อย่างน้อย 400 ชั่วโมง

แนวทางการประกอบอาชีพ

ประกอบวิชาชีพตามสถานประกอบการด้านคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง การนำเข้า-ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการส่งออก การท่าเรือ เป็นต้น

จุดเด่นของสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งยกระดับผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพโลจิสติกส์สู่ตลาดสากลระดับโลก Global Transport, Import Export
ตลอดหลักสูตร 4 ปี มีการจัดอบรมวิธีการนำเข้าส่งออก การทำการค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนออกของ Shipping จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยาย ได้รับใบ Certificate รับรองมาตรฐานของกรมศุลกากร จบแล้วพร้อมประกอบอาชีพได้เลย

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

จัดอบรมหลักสูตร การนำเข้า-ส่งออก

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน