สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

B.B.A. (Digital Marketing))

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
    บธ.บ. (การตลาด)
    Bachelor of Business Administration (Marketing)
    B.B.A. (Marketing)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจและความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นิสิต สร้างประสบการณ์ตรงในการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้นำไปใช้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักการตลาดมืออาชีพ ที่พร้อมเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้บริหารการตลาด
เป็นหลักสูตรการเรียนการจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของธุรกิจ ต่าง ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้ช่วยแบรนด์ธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทางด้านการผลิต หรือผู้จัดการแบรนด์
2. ผู้ช่วยทางด้านการขยายธุรกิจทางด้านการตลาด และการกระจายสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้จัดการทางด้านการตลาด
3. ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาในสถานประกอบการทางด้านการค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสัมปทาน

จุดเด่นของสาขาวิชา

นิสิตสาขาการตลาด จะต้องสามารถทำแผนการตลาด (Marketing Plan) เพื่อสามารถทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพนักงานมีความสามารถคิดสร้างสรรค์งานทางด้านการตลาด
นิสิตสาขาวิชาการตลาด จะต้องดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้ด้วยการดำเนินธุรกิจ Online หรือ e-Marketing for e-Commerce

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. เข้าร่วมชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) และโครงการ Marketing Trainee
2. เข้าร่วมโครงการสัมมนา Marketing ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรมจากบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ จนได้รับรางวัล
4. จัดกิจกรรม Event ในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริง

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล B.B.A. (Digital Marketing)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน