สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

B.Com.Arts. (Digital Media Design)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อดิจิทัล)
    นศ.บ. (การออกแบบสื่อดิจิทัล)
    Bachelor of Communication Arts (Digital Media Design)
    B.Com.Arts (Digital Media Design)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

1. วิชาที่เรียนเกี่ยวกับด้านนิเทศศาตร์ ได้แก่ หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การถ่ายภาพและภาพยนตร์ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

2. วิชาหลักที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบนิเทศศิลป์ การสเก็ตและการวาดภาพในระบบดิจิทัล การถ่ายภาพดิจิทัล แอนนิเมชั่นในงานภาพยนตร์ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการพัฒนาสื่อเสมือนจริง

ในการเรียนจะมีห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องมืดสำหรับวิชาการถ่ายภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกทักษะในการออกแบบงานเกี่ยวกับภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการพัฒนาสื่อเสมือนจริง

นิสิตชั้นปีที่ 3 ทุกคนจะต้องออกฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในช่วงของภาคเรียนฤดูร้อน โดยการฝึกงานจะต้องเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อดิจิทัล ดังนี้
1. นักนิเทศศาสตร์
2. นักออกแบบภาพกราฟิก
3. นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
4. นักออกแบบด้านวีดิทัศน์ รายการ ผลิตสื่อและภาพยนตร์
5. นักออกแบบฉาก ออกแบบแสง และออกแบบเสียง

จุดเด่นของสาขาวิชา

นิสิตสามารถออกแบบงานกราฟิกด้าน 3 มิติ ที่จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลงานเกี่ยวกับสื่อเสมือนจริง (Virtual Media Development) ได้ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากการแสดงผลด้วยสื่อประสม การสร้างภาพ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็นเหมือนเป็นภาพที่เป็น 3 มิติจริง ๆ ด้วยการใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นแว่นตา 3 มิติ เข้าช่วยประกอบกับการใช้อุปกรณ์สำหรับการรับข้อมูลจากการเคลื่อนไหว สามารถสร้างภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นได้ ตอบสนองการสั่งการด้วยวิธีปฏิบัติของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง งานที่ประยุกต์ใช้ เช่น เกมส์ (เช่น counter strike โปเกมอนโก เป็นต้น) เครื่องมือฝึกอบรม สื่อการสอนเกี่ยวกับด้านการแพทย์ เครื่องจำลองการบิน หรือการจำลองเป็นโมเดลต่าง ๆ เป็นต้น

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. โครงการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัล
2. โครงการสัมนาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัล
3. โครงการดูงานนอกสถานที่
4. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล B.Com.Arts. (Digital Media Design)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน