สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

B.Ed. (Digital Technology for Education)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
    B.Ed. (Digital Technology for Education)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบัณฑิตมีความเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครู โดยมีองค์ความรู้หลักดังนี้

1) ความรู้วิชาชีพครู ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา และการสอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ต การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาฐานข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย แอนนิเมชั่น และการสอนผ่านเว็บ

แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้เรียนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งมีงานเกี่ยวข้องกับการสอนคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ครูสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
2) นักวิชาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4) โปรแกรมเมอร์ สำหรับสถานศึกษา
5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและระบบแม่ข่ายสำหรับสถานศึกษา
6) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษา
7) นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8) วิทยากรอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9) นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
10) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

จุดเด่นของสาขาวิชา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีจุดเด่นหลายด้านดังนี้
1) หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพครู
2) ได้ศึกษาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
3) ได้ฝึกปฏิบัติและใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
4) มีการติวระหว่างเรียนสำหรับรายวิชาที่ไม่เข้าใจ
5) มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ Microsoft Office Specialist (MOS) ของไมโครซอฟต์
6) มีความรู้ความสามารถสอนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสถานศึกษา
7) มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
8) มีความรู้ความสามารถสำหรับการพัฒนาสื่อการสอน
9) มีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับโรงเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) B.Ed. (Digital Technology for Education)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน