สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

B.Ed. (Physical Education)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
    ศษ.บ. (พลศึกษา)
    Bachelor of Education (Physical Education)
    B.Ed. (Physical Education)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

หลักการปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครูและความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับครู การสร้างนวัตกรรม การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ การวิจัย และการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญา แนวคิด หลักการ และการบริหารทางพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ลักษณะและการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ สรีรวิทยา การออกกำลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกาย
หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย เทคนิคและทักษะกีฬา

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถไปประกอบอาชีพเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ครูพลศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพในภาครัฐบาล และเอกชน
3. ผู้ฝึกสอนกีฬา
4. ผู้ตัดสินกีฬา
5. นักวิชาการพลศึกษา
6. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม

จุดเด่นของสาขาวิชา

1. มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพทางพลศึกษา
2. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้และการสอนพลศึกษา
3. มีความสามารถในการตัดสินกีฬาได้
4. เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย และสามารถออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายได้หลากหลาย
5. มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดี
6. การมีบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ ความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความกล้าแสดงออก

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาความเป็นครู
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
3. การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพลศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) B.Ed. (Physical Education)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน