ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)

Bachelor of Arts (Business Chinese)
B.A. (Business Chinese)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
    ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
    Bachelor of Arts (Business Chinese)
    B.A. (Business Chinese)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม เข้าใจในทฤษฎีและแนวคิดทางภาษาจีนธุรกิจ มีทักษะความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนและสังคมมีความสำนึกต่อสังคม โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากล

แนวทางการประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และ เลขานุการ

บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน ร้านอาหาร ร้านค้า สถานบริการ สถานบันเทิง สถานพยาบาล) โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจนำเข้าและส่งออก

นักการศึกษา (ครูอาจารย์ วิทยากรอบรมหรือบรรยายพิเศษและนักวิชาการ)

นักแปล ล่าม นักสื่อสารมวลชนและนักเขียน พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระและองค์กรเอกชน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว นักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาจีน

จุดเด่นของสาขาวิชา

1. นิสิตทุกชั้นปีจะได้เรียนภาษาจีนกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างน้อยหนึ่งวิชาไปในทุกๆ ปีการศึกษา
2. มีวิชาที่ฝึกและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการสอบมาตรฐานภาษาจีน (HSK)

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจะเน้นไปที่สถานประกอบการ หรือองค์กรที่ใช้ภาษาจีนในการทำงาน

โครงการจัดอบรมหรือบรรยายพิเศษ โดยการเชิญวิทยากรหรือบุคคลชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาจีน เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ให้กับนิสิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) Bachelor of Arts (Business Chinese) B.A. (Business Chinese)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน