สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

B.A. (Business English)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
    Bachelor of Arts (Business English)
    B.A. (Business English)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากเจ้าของภาษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งก่อนจบหลักสูตรยังมีการส่งนิสิตไปฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. อาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ทั้งภาคของการท่องเที่ยว ภาคบรรษัทข้ามชาติ หรือด้านการบิน เป็นต้น
2. ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่า เป็นภาษาสากลในการสื่อสาร คนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะมีโอกาสที่ดีกว่าในสังคม

จุดเด่นของสาขาวิชา

1. นิสิตทุกชั้นปีจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างน้อยหนึ่งวิชาขึ้นไปในทุก ๆ ภาคการศึกษา
2. มีวิชาที่ฝึกและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS, TOEFL, CU-TEP
3. มีการส่งนิสิตไปฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สนามบินสุวรรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

  1. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจะเน้นไปที่สถานประกอบการ หรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน อาทิ โรงแรม สนามบิน
  2. โครงการจัดอบรมหรือบรรยายพิเศษ โดยการเชิญวิทยากรหรือบุคคลชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ให้กับนิสิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ B.A. (Business English)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน