สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)

B.Ed. (English)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
    ศษ.บ (ภาษาอังกฤษ)
    Bachelor of Education (English)
    B.Ed. (English)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

มุ่งผลิตครูสอนภาษาอังกฤษและบุคลากรสายวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้และวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป โดยมี องค์ความรู้ดังต่อไปนี้

ด้านวิชาชีพครู
เป็นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ จิตวิทยาการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู การวิจัยทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา และการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
บุคลากรด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
2. ผู้ประกาศและบุคลากรด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษ นักแปล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับทั่วไป
3. นักวิชาการศึกษาขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรมขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

จุดเด่นของสาขาวิชา

1. นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้
2. นิสิตมีความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น CU –TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) หรือโดยผ่านเกณฑ์พื้นฐาน
3. นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
4. นิสิตสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. กิจกรรมสร้างความพร้อมความเป็นครู
2. กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติสำหรับการเป็นครูเชิงบวก
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมความเป็นครูภาษาอังกฤษ
4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสู่ชุมชน
5. กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสาธารณะ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) B.Ed. (English)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน