คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

(College of Engineering and Technology)

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.)

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

B.Eng. (Computer and Information Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
    Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
    B.Eng. (Computer Engineering)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

นิสิตจะได้รับการปรับองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหา เสริมทักษะทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษา C, C++ ,PHP, Java, Python สำหรับการพัฒนา Website การเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน เรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ Config อุปกรณ์เครือข่าย เรียนรู้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ตลอดจนเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา innovation มีการฝึกงานกับสถานประกอบการจริง 400 ชั่วโมง ตลอดจนระหว่างการศึกษามีการอบรมเสริมทักษะหัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ตำแหน่ง IT Support ประกอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ และวางระบบเครือข่ายเบื้องต้นภายในองค์กร 

2. ตำแหน่ง Web Programmer สามารถสร้างและพัฒนา Website ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

3. ตำแหน่ง Network Admin สามารถดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้ เช่น ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย

4. ตำแหน่ง Mobile Application สร้าง Application บน สมาร์ทโฟน

5 .ตำแหน่ง Embeded System สามารถพัฒนาระบบ บ้านอัจฉริยะ สมาร์ทฟาร์ม ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

จุดเด่นของสาขาวิชา

การเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเน้นทางด้าน Software และ Hardware โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในการศึกษาและพัฒนา innovation ใหม่ ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่า นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีองค์ความรู้และทักษะทางด้าน Software, Hardware และระบบเครือข่ายเป็นอย่างดีตลอดจนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาการเรียนนิสิตจะได้รับการฝึกทักษะ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตสามารถลงมือปฏิบัติและสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

นอกจากนี้ สาขาวิชายังเน้นเรื่องระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาด และความสามารถให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านซอฟต์แวร์ ปัจจุบันระบบฝังตัวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว นับว่าเป็นอีกเรื่องที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้ความสำคัญและจัดเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. ทุก ๆ ปีการศึกษา มีการศึกษาดูงานภายนอกสถาบัน
2. จัดฝึกอบรมเสริมทักษะหัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบันที่ได้รับความนิยมทุกปีการศึกษา
3. จัดฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเชิงปฏิบัติสำหรับนำไปใช้งานก่อนที่นิสิตจะออกไปฝึกงานจริง
4. จัดฝึกอบรมเสริมทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ B.Eng. (Computer and Information Engineering)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน