สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

B.Com.Arts. (Digital Media and Broadcasting)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
    นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
    Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
    B.Com.Arts (Broadcasting)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

มุ่งเน้นความรู้และทักษะกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยเริ่มต้นจากการสร้างสรรค์งานการผลิต การเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การตัดต่อ รวมทั้งการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง รูปแบบรายการต่าง ๆ เช่น รายการข่าว รายการนิตยสารทางอากาศ โดยมีการฝึกปฏิบัติในห้อง Studio TV ห้อง DJ Room

นิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ โดยจะมีการฝึกปฏิบัติทั้งการถ่ายภาพดิจิทัลและการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม ซึ่งจะมีห้อง Dark Room ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ และในทุกปีการศึกษาจะมีการส่งเสริมองค์ความรู้ โดยให้นิสิตไปศึกษาดูงานทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง

นิสิตของสาขาวิชาฯ จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในชั้นปีที่ 3 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งนิสิตสามารถเลือกสถานที่ได้ตามความสนใจ

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. นักวิชาการด้านการสื่อสาร
2. นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
3.เจ้าหน้าที่ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
4.ประกอบธุรกิจด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

จุดเด่นของสาขาวิชา

เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์ได้แบบเบ็ดเสร็จ หรือแบบ Back Pack
โดยนิสิตที่เรียนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จะได้รับการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระดับต้น จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งสามารถไปอบรมหลักสูตรต่อในระดับกลางและระดับสูงได้

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. ฝึกการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ เช่น ห้อง Studio ห้อง DJ Room ห้อง Dark Room
2. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง
3. ฝึกปฏิบัติงานจริงในงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ หรือธุรกิจการผลิตสื่อ

สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล B.Com.Arts. (Digital Media and Broadcasting)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน