สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

B.B.A. (Financial and Investment Technology)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การและการธนาคาร)
    บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
    Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
    B.B.A. (Finance and Banking)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

เนื้อหาของการเรียนเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินในรูปแบบต่าง ๆ ในตลาดเงินและตลาดทุน ดังนั้นเนื้อหาการเรียนการสอน มุ่งศึกษา 1) ด้านตลาดทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการเงินระหว่างประเทศ  และ 2) ด้านตลาดเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการเงินในส่วนขององค์กร รวมทั้งการประเมินและการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม

นิสิตของสาขาวิชาฯ ต้องมีทักษะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2 ถึง ปี 4 เข้าร่วมการสอบแข่งขันการวัดความรู้ทางด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการเข้าอบรมทางด้านการเงินและการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง

จากองค์ความรู้ที่นิสิตได้สะสมตั้งแต่ปี 2 ถึงปี 4 เพื่อสร้างให้นิสิตมีความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุน และพร้อมผลักดันให้นิสิตเข้าสอบเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์(ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน) หรือ Investment Consultant: IC

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. สายการธนาคาร (Banking) พนักงานสินเชื่อ พนักงานประเมินสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
2. การเงินของบริษัท (Corporate Finance) พนักงานการเงิน
3. สายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking) เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนากร หรือผู้ส่งคำสั่งซื้อชายหลักทรัพย์ (Marketing)
4. สายจัดการลงทุน (Fund Management) เช่น นักวางแผนทางการเงิน หรือที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

จุดเด่นของสาขาวิชา

“นักการเงินมืออาชีพ”

มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในตลาดทุนในเชิงลึก พร้อมผลักดันให้นิสิตชั้นปี 4 ผ่านการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน: Investment Consultant: IC)

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. เข้าร่วมแข่งขัน Young Financial Star กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การอบรม New Breed IC

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน B.B.A. (Financial and Investment Technology)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน