สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

B.B.A. (Information Technology for Business Management )

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    Bachelor of Business Administration (Business Computer)
    B.B.A. (Business Computer)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์ e-Commerce Office Automation ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เจ้าหน้าที่โครงการคอมพิวเตอร์
3. นักพัฒนาเว็บไซต์
4. เจ้าหน้าที่ซอฟต์แวร์
5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
6. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
7. นักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
8. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

จุดเด่นของสาขาวิชา

ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะสู่การปฏิบัติจริงโดยมีอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถหลากหลายผ่านโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมผสานความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อประโยชน์ขององค์กรโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้งานทางธุรกิจเช่น Business Intelligence (BI) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ใช้ในการวางแผนการจัดการธุรกิจขององค์กร

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. การจัดบรรยายพิเศษหรือสัมมนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การศึกษาดูงานภายนอกสถานที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ B.B.A. (Information Technology for Business Management )

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน