หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

Bachelor of Law (LL.B.)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  • นิติศาสตรบัณฑิต
    Bachelor of Laws

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

มุ่งเน้นความรู้และวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยนำมาปรับใช้กับหลักกฎหมาย สามารถให้คำปรึกษากฎหมาย สามารถร่างฟ้องสัญญา ร่างฟ้องแพ่ง ร่างฟ้องอาญา คำขอท้ายฟ้อง คำแถลง คำให้การ ร่างพินัยกรรม ร่างหนังสือทวงถามทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

นิสิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถขอออกศึกษานอกสถาน โดยสามารถขอไปฝึกงานตามความจำนงของนิสิต ตามหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นบุคลากรของภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1. ผู้พิพากษา
2. อัยการ
3.นายทหาร/นายทหารพระธรรมนูญ/ตำรวจ
4. เจ้าพนักงานที่ดิน
5.ปลัดอำเภอ
6. เจ้าหน้าที่ศุลกากร/สรรพากร/สรรพสามิต
7. นิติกร/ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย
9. ฝ่ายกฎหมายบริษัทเอกชน
10. อาจารย์

จุดเด่นของสาขาวิชา

“มีความรู้คู่คุณธรรม เที่ยงตรง ยุติธรรม ตามหลักนิติศาสตร์”

เป็นนักกฎหมาย ที่สามารถสื่อสารและร่างสัญญา คำฟ้อง คำขอ คำแถลง และรับรองเอกสารต่างประเทศ (Notary Public) เป็นที่ปรึกษากฎหมายและจดทะเบียนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. การนำนิสิตศึกษาดูงานสำนักงานอัยการแผนกคดีปกครอง แผนกคดีพิเศษ แผนกคดีภาษีอากร
2. นิสิตสามารถขอฝึกงานตามสถานที่ราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่สนใจ เช่น ศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกฎหมาย บริษัทเอกชน เป็นต้น
3. ส่งนิสิตไปแข่งขันเพื่อพัฒนาความรู้จากที่ได้เรียนมา เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย การแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot court)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Law (LL.B.)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน