หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
    ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
    Bachelor of Political Science (Public Administration)
    B.Pol.Sc (Public Administration)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

 

ขอบข่ายการศึกษารัฐศาสตร์ อำนาจรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน รัฐกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง รัฐกับสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวโน้มของรัฐ สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ นโยบายสาธารณะ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตหลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อจบการศึกษาสามารถจะเป็นนักการเมืองระดับชาติ – นักการเมืองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานอิสระต่าง ๆ เจ้าหน้าที่การจัดการในองค์การมหาชน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ด้านบริหารโครงการและงานด้านบุคคล นักบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

จุดเด่นของสาขาวิชา

“มีความรู้คู่คุณธรรม เที่ยงตรง ยุติธรรม ตามหลักนิติศาสตร์”

นิสิตหลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น และได้รับการอบรมและติวเข้มข้นสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการสอบเพื่อขึ้นบัญชีในการสอบภาค ก. ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน และเพื่อการเตรียมสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งต่อไป

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

1. นิสิตจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับนักปกครองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในการศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง เป็นการฝึกการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกสถานศึกษา

2. นิสิตจะได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการกับท้องถิ่นและชุมชน เป็นการศึกษาและพัฒนาตนเองพร้อมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในประสบการณ์ตรง

3. นิสิตได้รับการอบรมสัมมนาจากวิทยากรและบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ของ รัฐประศาสนศาสตร์

4. นิสิตจะได้เข้าร่วมโครงการในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจกรรมที่บุคคลสำคัญของประเทศได้ทำไว้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อการประพฤติและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

5. นิสิตจะได้เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะในสถานที่ต่าง ๆ ที่สมควรดำเนินการพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมกับการพัฒนาชุมชนให้มีการลดช่องว่างทางสังคม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน