สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

B.A. (Hotel and Event Management)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

    B.A. (Hotel and Event Management)

    โครงสร้างหน่วยกิตรวม 135 นก. (123 นก.+12 นก.)

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชา

ทักษะและองค์ความรู้ในงานด้านโรงแรม ส่วนรูปแบบการเรียนการสอน เน้นด้านปฏิบัติการในห้องปฏิบัติงานจำลอง เช่น งานบริการส่วนหน้า การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  Housekeeping เพิ่มเติมจากหลักสูตรในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น เทคนิคการจัดดอกไม้เพื่องานพิเศษ การฝึกผสมเครื่องดื่ม นอกจากนี้นิสิตสาขาวิชาฯ ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม ดังนี้
1. สามารถทำงานในธุรกิจโรงแรม เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม พนักงานดูแลประจำฝ่ายต่าง ๆ ของโรงแรม อาทิ สำนักงานส่วนหน้า ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การซักรีด การขายและการตลาด และในสาขาวิชาชีพ
2. สามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม
3. ทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

จุดเด่นของสาขาวิชา
“ต่อยอดองค์ความรู้ เชิดชูวิชาชีพ ดำรงจารีต
และสร้างมูลค่าวิถีถิ่นสู่สากล”

ตลอดหลักสูตรนิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มีองค์ความรู้ในด้านงานบริหาร มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีความโดดเด่นในด้านการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านโรงแรม และยังเป็นผู้ชำนาญการที่สามารถส่งมอบการบริการได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Butler) บนพื้นฐานวิถีไทย (Thainess) ในระดับสากล

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ เพิ่มเติมจากหลักสูตรในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น งานผสมเครื่องดื่ม Housekeeping

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ B.A. (Hotel and Event Management)

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน