สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

This is RBAC

ห้องพยาบาล

สถานที่ตั้ง

อาคาร A ชั้น 1  ห้อง A101

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.30 น. -16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  13.00 น. -16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375 – 4480 – 6 ต่อ 134 และ 135

Discover

RBAC Health Coverage

  • RBAC MEDICAL CENTER (ห้องพยาบาล)
  • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • การประกันอุบัติเหตุ
  • การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ (โครงการหาเพื่อนร่วมเดินทาง) สมุดประจำตัวโดยสารรถไฟครึ่งราคา (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
  • การเบิก-ยืม ยา และเวชภัณฑ์

การเบิกเงินคืนกรณีประสบอุบัติเหตุ

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตามนิยามของกรมธรรม์

Information

งานบริการนิสิต

RBAC MEDICAL CENTER (ห้องพยาบาล)

สถานที่ตั้ง  อาคาร A ชั้น 1  ห้อง A101

เวลาเปิดให้บริการ   วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา  08.30 น. -16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา  13.00 น. -16.30 น.

มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน  4 เตียง

เวลาทีมแพทย์มาตรวจ   ตอนเช้า  วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

เวลาทีมพยาบาล วันเสาร์ – วันอาทิตย์     เวลา 13.00 น. -16.30 น.           

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 3.2.1 การเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  มีรายละเอียดดังนี้   3.2.1.1 นิสิตที่มีภูมิลำเนาเดิมที่ต่างจังหวัด สามารถเลือกสถานพยาบาล รพ.ในเขตกรุงเทพฯได้ หลังจากมีบัตรนิสิตเรียบร้อยแล้ว   3.2.1.2 เขียนคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล   3.2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)   3.2.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)   3.2.1.5 สำเนาบัตรประชาชน บิดา / มารดา  หรือ ผู้ปกครอง  จำนวน 1 ฉบับ             (รับรองสำเนาถูกต้อง)  พร้อมกรอกข้อความตามตัวอย่างให้ครบถ้วน   3.2.1.6 กรณีนิสิตเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วย อย่างละ 1 ฉบับหมายเหตุ : โดยนิสิตจะต้องรอฟังประกาศจากฝ่ายสวัสดิการนิสิต ในวันที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  จะมาให้บริการรับลงทะเบียนบัตรทอง  เป็นลำดับต่อไป
3.2.2 ตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาลบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) พื้นที่ 13 เขตกรุงเทพมหานคร – บัตรหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง )             โทรสายด่วน  1330  – สำนักงานบัตรประกันสุขภาพเขต บางกะปิ      โทร. (02) 377-7984 – บัตรประกันสังคม โทรสายด่วน 1506 หรือ สนง. ประกันสังคมพื้นที่ 9 โทร. (02) 379-2883-4

การประกันอุบัติเหตุ

3.3.1 การเบิกเงินคืนกรณีประสบอุบัติเหตุ เช่น รถล้ม รถชน สุนัขกัด แมวข่วน ตกบันได ตกต้นไม้ ลื่นหกล้ม ล้มกระแทกพื้นจากการเล่นกีฬาวงเงินเรียกคืนไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 กรณี – เขียนแบบเรียกเงินทดแทนคืน กรณีประสบอุบัติเหตุที่งานบริการนิสิต อาคาร B ห้อง B102- ใบเสร็จรับเงินตามจำนวนที่จ่ายจริง (ฉบับจริงเท่านั้น)- ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริงเท่านั้น)- ไม่รับใบสรุปค่าใช้จ่าย และสำเนาใบเสร็จรับเงิน โดยเด็ดขาด – กรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกลูกหลง ผู้เสียหายต้องนำใบลงบันทึกประจำวันมาด้วย (สำเนา)    3.3.2 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตามนิยามของกรมธรรม์ (คุ้มครอง 100,000 บาท /ราย) – กรอกใบเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ที่งานบริการนิสิตแล้วส่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งบริษัทฯ ทราบ – ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (รับรองสำเนาถูกต้อง) – ใบชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (รับรองสำเนาถูกต้อง) – ใบมรณบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง) – หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้อง) – สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประชาชน หรือสูติบัตร ทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา) ของผู้รับผลประโยชน์และเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกใบ – สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุคำว่า “ตาย” (รับรองสำเนาถูกต้อง) – กรณีผู้รับผลประโยชน์จดทะเบียนสมรส ให้นำสำเนาใบทะเบียนสมรสมาด้วย 1 ฉบับ    3.3.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทั่วไปจะได้ค่าปลงศพ  10,000 บาท ต่อราย

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ (โครงการหาเพื่อนร่วมเดินทาง) สมุดประจำตัวโดยสารรถไฟครึ่งราคา (การรถไฟแห่งประเทศไทย)

หลักฐานการสมัครมีดังนี้หลักฐานการสมัครมีดังนี้  3.4.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)    3.4.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่ใส่หมวก/แว่นตาดำ) จำนวน 1 รูป   3.4.3 เงิน 5 บาท (สำหรับซื้อสมุดประจำตัว)กรณี เดินทางไปเป็นหมู่คณะ เพื่อนร่วมกิจกรรม /โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมดำเนินการดังนี้ – เขียนโครงการฯ ระบุวัน /เวลา /สถานที่  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์  – ผู้แทนโครงการฯ รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งไปที่ การรถไฟฯ

การเบิก-ยืม ยา และเวชภัณฑ์

การเบิก-ยืมยา และเวชภัณฑ์ กับ รพ.นวมินทร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของคณะ/สาขาวิชา รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม มีขั้นตอนดังนี้
3.5.1 หน่วยงาน/คณะ/สาขาต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ขอเบิก-ยืมยาและเวชภัณฑ์ต้องทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนวมินทร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ โดยระบุวัน/เวลา/สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามรายละเอียดโครงการฯ (ระบุเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานด้วย)
โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องทำหนังสือส่งฝ่ายสวัสดิการนิสิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อฝ่ายสวัสดิการนิสิตจะได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลนวมินทร์ต่อไป
3.5.2 ผู้ประสานงานรับยาและเวชภัณฑ์ ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนเดินทาง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน