การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชา ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) หมายเหตุ
1. คณะการบัญชี
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
2. คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 – สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
 – สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่
3. คณะอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ
 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 – สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
 – สาขาวิชาธุรกิจการบิน ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
 – สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
4. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 – สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
5. คณะวิเทศธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
 – สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
6. คณะสื่อสารดิจิทัล
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 – สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ✅** เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
8. คณะนิติศาสตร์และการปกครอง
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
9. คณะศึกษาศาตร์
หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
 – สาขาวิชาพลศึกษา  (หลักสูตร 4 ปี)
 – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร 4 ปี)
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  (หลักสูตร 4 ปี)

** อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ หลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน