M.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มุ่งมั่นพัฒนาผู้บริการและผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำธุรกิจในยุคดิจิทัลและการค้าเสรี

ทำไมถึงน่าเรียน…

หลักสูตรที่ใช่ สำหรับนักบริหารยุคใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพด้านบริหารธุรกิจ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการวิเคราะห์ มีความสามารถในการนำความรู้ในเชิงทฤษฎีด้านการบริหารองค์กรในภาพใหญ่และเฉพาะทางมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี ตลอดจนสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อผลิตบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจในองค์กรชั้นนำ

โดยอาทิ เช่น

 • ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ เจ้าของธุรกิจ ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ระดับบริหารองค์กรชั้นนำระดับโลก เช่น Google Nike McDonald’s
 • ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ วิทยากรอาสาระดับ Mentor ศูนย์ส่งเสริมความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองศาสตราจารย์ บุญธรรม ราชรักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร ชเลจร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ ขุนทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ เสือแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา มนัสทรง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ
2. ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจ
3. ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานวิสาหกิจ และภาครัฐ
4. ที่ปรึกษาด้านบริหารการจัดการในองค์กรธุรกิจ

FAQ

หลักสูตรได้รับการรับรองไหม
 • หลักสูตรได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก (ก.พ.)
รูปแบบการเรียน
 • การเรียนเป็นแบบ Block course
 • เรียน Online และ Onsite
 • มีการศึกษาดูงาน 1 ครั้งในประเทศ
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 • พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ จากองค์กรภาครัฐและเอกชน
วุฒิที่ได้หลังจบการศึกษา
 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม. (การจัดการ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration (Management)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A. (Management)
รับสมัครปริญญาตรีสาขาได้บ้าง
 • รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิจ
ระยะเวลาที่เรียน
 • ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง
เรียนวันและเวลาไหนบ้าง
 • เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
 • เวลา 09.00 – 17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
 • มีส่วนลดสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถาบันในเครือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน ‼️จ่ายเพียง 108,000.- เท่านั้น‼️
 • สามารถผ่อนชำระได้

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC GRADUATE SCHOOL

11 + 7 =