RBAC Online Digital Education Center

มีระบบ LMS ระดับ World Class

N

เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบด้วยระบบ LMS ระดับ WORLD CLASS

N

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

N

เปิดเรียน 5 สาขา ทันสมัยแห่งยุค

N

รับสมัครผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส และปริญาตรี หรือเทียบเท่า

N

ตำราเรียนแบบ e-book

หลักสูตรการศึกษาทางไกล

ระดับปริญญาตรี

RBAC ODEC

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

Z

Bachelor of Public Administration Program (B.P.A.)

สุดยอดนักจัดการ

การเป็นนักจัดการที่ดีต้องเลือกเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพราะเรามุ่งเน้นการบริหารกิจการภายในองค์กรทั้งหมดครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชนก็บริหารจัดการโครงการต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้สาขาวิชานี้ยังคงเป็นสาขาวิชาที่สามารถทำอาชีพได้หลากหลายมาก

มีโอกาสในการเติบโต

RBAC ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นและได้รับการอบรม ติวเข้ม สำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการสอบเพื่อขึ้นบัญชีในการสอบภาค ก. ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานในสายราชการต่อไป

อาชีพมั่นคง

ใครมีความฝันอยากทำงานราชการ ต้องเรียนสาขานี้เท่านั้น! เพราะว่าที่ RBAC เราสอนตั้งแต่หลักการคิด วิธีการทำงาน ตลอดจนการวิเคราะห์แบบงานราชการไทย แล้วสรุปอย่างเป็นระบบจึงทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นสาขาของคนราชการตัวจริง

จบไปทำงานอะไร?
  • นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • นักพัฒนาชุมชน
  • นักวิชาการ
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • เจ้าหน้าที่จัดการในองค์กรมหาชนทั้งภาครัฐ-เอกชน
  • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

Bachelor of Public Administration Program (B.P.A.)

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

9 + 5 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก