การอบรม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน” วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร C ชั้นที่ 6 ห้องประชุม Seminar มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0