ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคาร C ชั้นที่ 6 ห้องประชุม Seminar มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0