ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มสาขาวิชา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันศุกที่ 3 สิงหาคม 2561 และ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0