อบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน MULTI MENTORING SYSTEM ครั้งที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นโครงการวิจัยอย่างไรให้มีชัย” ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0