Blog Archives

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคาร C ชั้นที่ 6 ห้องประชุม Seminar มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 


การอบรม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน” วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร C ชั้นที่ 6 ห้องประชุม Seminar มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


วันสถาปนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสินธุเดชะ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการ เรื่อง การใช้งานระบบ MOODLE@RBAC ระยะที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0