ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และจัดหางาน

บริการด้วยความประทับใจ สังคมพึงพอใจ

N

สถานที่ตั้ง

ห้อง A101 และศูนย์จัดหางาน E-job Center

N

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

N

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375–4480- 6 ต่อ 137 และ 184

RBAC E-Job

  • บริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในด้านอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิต
  • บริการจัดหางานระหว่างเรียน (Part-time) ให้กับนิสิตปัจจุบัน 
  • บริการจัดหางานประจำให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว (Full Time)
  • บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ให้กับนิสิตและบัณฑิต
  • บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในด้านการทำงานให้กับนิสิต เช่น เวลาเรียนตรงกับเวลาทำงาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง

  • จัดกิจกรรมและโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับนิสิต เช่น กิจกรรมการส่งเสริมในด้านทักษะพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมก่อนออกสมัครงาน เป็นต้น

  • บริการในด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลอาชีพ แนวทางการตัดสินใจในด้านอาชีพให้กับนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว

  • เสริมสร้างการอบรมให้ความรู้ในด้านทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรมการใส่ใจในด้านการบริการ Service Mind การเตรียมความพร้อมก่อนออกสมัครงาน
  • เชิญสถานประกอบการเข้ามาตั้งบูธภายในมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อนิสิตจะได้สมัครงานสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กับสถานประกอบการโดยตรง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในด้านอาชีพ พร้อมเสนอข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านอาชีพและโลกของการทำงาน ซึ่งได้ตระหนักถึงนิสิตและบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงาน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คือ เป็นผู้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาองค์กรและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดี เป็นที่ยกย่องของสังคม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตลอดจน เสริมสร้างการอบรมให้ความรู้ในด้านทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การใส่ใจในด้านการบริการ Service Mind การเตรียมความพร้อมก่อนออกสมัครงาน การฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งส่งนิสิตให้ถึงฝั่ง คือ เป้าหมายในชีวิตของนิสิต คือ ให้ได้งานทำที่ดี มีเงินเดือนที่ดี และมีครอบครัวที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี มีความสุขตลอดไป ประสานงานกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 และให้บริการคำปรึกษาด้านการสมัครงานกับบุคคลภายนอก ณ ศูนย์บริการจัดหางาน E-Job Center สาขามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

งานบริการนิสิต

เอกลักษณ์

ตอบสนองต่อภารกิจเสริมสร้างภาพลักษณ์ และบริการสังคมของมหาวิทยาลัยฯ

ศูนย์บริการจัดหางาน E-Job Center สาขามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ศูนย์บริการจัดหางาน E-Job Center สาขามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ให้บริการกับนิสิตและบุคคลทั่วไปในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– จัดหางานให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

– ข้อมูลตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ

– แนะนำข้อมูลไปทำงานต่างประเทศ

– แนะนำข้อมูลอาชีพอิสระ

– ทดสอบความถนัดทางอาชีพ

– ทดสอบภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัครงาน โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครงาน โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

– ติดต่อประชาสัมพันธ์

– กรอกใบสมัครงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน

– พบเจ้าหน้าที่จัดหางาน/ แนะแนวอาชีพ/ พัฒนาฝีมือแรงงาน

– เลือกตำแหน่งงาน

– รับบัตรแนะนำตัวผู้สมัครงาน/ ส่วนตัวพบนายจ้าง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาหลักฐานการศึกษา

– รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว

– หลักฐานทางทหารและผ่านทหาร

– ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

– หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

ขั้นตอนการให้บริการในการสมัครงานแก่นิสิตและบุคคลทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเบื้องต้น ความสนใจ และความต้องการในการสมัครงานประจำ หรืองานระหว่างเรียน
กรอกประวัติลงในใบสมัครงาน (สำหรับนายจ้าง) อย่างละเอียด เพื่อเก็บข้อมูล และจัดส่งประวัติให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 เพื่อส่งประวัติไปยังสถานประกอบการ
2.1 กรอกรายละเอียดชื่อสถานประกอบการที่สนใจสมัครงาน

2.2 ชื่อ – สกุล

2.3 บัตรประจำตัวประชาชน

2.4 ที่อยู่

2.5 ภูมิลำเนาเดิม

2.6 วัน/เดือน/ปี เกิด เป็นต้น

2.7 สถานภาพสมรส

2.8 สถานภาพทางทหาร

2.9 การศึกษาสูงสุด

2.10 การใช้ภาษาต่างประเทศ

2.11 ความสามารถพิเศษ

2.12 การศึกษา/อบรมพิเศษ

2.13 การฝึกงาน/ประสบการณ์การทำงาน

ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง โดยจะจัดเตรียมข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ซึ่งนิสิตหรือบุคคลทั่วไปสามารถดูตำแหน่งงานว่างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
นิสิตหรือบุคคลทั่วไป สามารถขอใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเพื่อใช้ในการสมัครงานได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ที่สนใจจะทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ และความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสมัครงานเพิ่มเติมได้