ปริญญาโท

M.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

M.P.A.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

LL.M

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

M.Acc.

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

M.A.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงสร้างสรรค์

M.Ed.

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

M.Com.Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

ปริญญาเอก

D.B.A.

Doctor of Business Administration

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

 • หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ซึ่งมีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในยุคสังคมพลวัต
 • หลักสูตรมีระบบ Help Desk ให้คำแนะนำให้การศึกษาและทำดุษฎีนิพนธ์ตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จ
 • ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ และผู้ที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับการยกเว้นเรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ผู้เรียนสามารถทอสอบภาษาอังกฤษหรืออบรมภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษา จัดเป็น PACKAGE สามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้ โดยไม่เป็นภาระหนักกับผู้เรียน
 • สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมต้องเรียนที่ RBAC

รุ่นพี่เล่าต่อ…ทำไมถึงตัดสินใจเรียน❓มุมมองวิสัยทัศน์ของรุ่นพี่ที่เรียน RBAC และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง
บางทีสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ พรุ่งนี้อาจกลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว ดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับทักษะที่เรามีให้ดีกว่าเดิม (Upskill) เพื่อรองรับกับงานรูปแบบใหม่ๆ

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ (M.A.) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลองค์ความรู้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร เรื่อง “มโนห์รา : จากนาฏศิลป์พื้นถิ่นสู่นาฏศิลป์ระดับโลก” ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เมทะนี อาจารย์ประจำวิชา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาคารดุสิตพณิชยการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โครงงานศึกษาดูงาน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A. รุ่น 16 ) ปีการศึกษา 2560 ณ บริษัท พี.อี. คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด

ขั้นตอนการสมัครเรียน

การสมัครเรียน
 • กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์
 • รอทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับอีกครั้ง
เตรียมเอกสารอะไรบ้าง
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 4. วุฒิการศึกษา ป.ตรี (ก.พ.รับรอง) 3 ชุด
 5. ใบผ่านงาน หรือ ใบรับรองงาน สำเนาบัตร
 6. ข้าราชการ (กรณีศิษย์เก่าไม่ต้องใช้) 1 ชุด
ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • LINE Official Account : https://lin.ee/drOQesq
 • Facebook : ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • อาจารย์ปัทมวรรณ เบอร์โทร : 085 053 0176

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC GRADUATE SCHOOL

3 + 8 =

แผนที่และการเดินทาง

 • รถประจำทาง สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 122, 126, 137, 145, 151, 156, 172, 178, 191, 27, 41, 44, 514, 545, 550, 73ก., 8, 92, 96
 • รถสองแถว (สาย RBAC – เดอะมอลล์บางกะปิ) วิ่งไป-กลับ จากหน้ามหาวิทยาลัยไปเดอะมอลล์บางกะปิ
 • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิต ต่อรถประจำทาง
 • รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีลาดพร้าว ต่อรถประจำทาง
 • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง(ลาดพร้าว-สำโรง) ลงสถานีบางกะปิ