สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

This is RBAC

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ (02) 375 – 4480 – 6

ทำไมต้อง RBAC
– ด้วยอาจารย์ผู้สอนทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

– ด้วยอาจารย์ผู้สอนทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

– ด้วยมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ตามขีดความสามารถ

– ด้วยมี Wireless Zone ทุกจุด และศูนย์บริการ E-Center ที่ทันสมัย

– ด้วยบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการเป็นสถานศึกษาอย่างแท้จริง

– ด้วยมีหน่วยงานจัดหางานให้ทำระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา

– ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ฝ่ายติดตามผลการศึกษา

– ด้วยหอพักมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย ปลอดภัย ชำระเฉพาะค่าสาธารณูปโภค และมีอาจารย์หอพักดูแลอย่างใกล้ชิด

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมัครเรียน RBAC

1. นิสิตประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านเกณฑ์พิจารณาและได้รับอนุมัติให้กู้ยืม นิสิตไม่ต้องนำเงินมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย

2. เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์ข้อ 1 มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมค่าครองชีพระหว่างเรียน

3. นิสิตสามารถสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยได้ ฟรี โดยชำระเพียงค่าสาธารณูปโภค

4. นิสิตมีสิทธิ์ได้รับเครื่องแบบนิสิต 2 ชุด และเสื้อกิจกรรม 1 ตัว ฟรี

5. นิสิตจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ฟรี

6. นิสิตมีสิทธิ์ได้รับการจัดหางานทำระหว่างเรียน

7. มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิด

8. มีคลินิกภายในมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำในเวลาทำการปกติ

Discover

RBAC University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ. เทียบอัตราเงินเดือนให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

Classrooms

Wireless Zone

The University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของอาจารย์ประชุม รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ อาจารย์วิจิตรา รัตนเพียร ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กอปรด้วยความรู้ความสามารถในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ท่านอาจารย์ทั้งสอง ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนดุสิตพณิชยการ ในปี พ.ศ. 2505 ในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โรงเรียนพณิชยการสีลม ในปี พ.ศ. 2508 บนถนนสีลม โรงเรียนรัตนพณิชยการ บนถนนลาดพร้าว ในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี ในปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ในปี พ.ศ. 2537 และโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ บนถนนสีลม ในปี พ.ศ. 2554

ด้วยความเสียสละทุ่มเทและพิสูจน์ผลงานในการจัดการการศึกษาของท่านอาจารย์ทั้งสอง จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จากทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 18 ธันวาคม 2540 และได้รับความเห็นชอบให้เป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตลอดจนสถานศึกษาในเครือ ถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นความภาคภูมิใจของท่านผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และคณาจารย์อย่างที่สุด ในการได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐในการจัดการศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา

RBAC Fitness

ศูนย์ฟิตเนส การบริการด้านการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยจัดเตรียมอุปกรณ์
พร้อมให้บริการกับนิสิต โดยทำเปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์

Studio 306

การบริการด้านการเรียนการสอนในแขนงวิชาสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ Studio 306 เพื่อรองรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  • ห้อง DJ
  • ห้องบันทึกเสียง
  • ห้องจัดรายการ
  • ห้องสตูดิโอ
  • ห้องจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย

Olympic Size Swimming Pool

มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกเพื่อให้นิสิตได้ใช้บริการ
และทำการเรียนการสอนให้กับนิสิตทำเรียนในวิชาว่ายน้ำ ทำการเปิดบริการทุกวัน

Discover

RBAC Place & BoyS’

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยของนิสิตที่มีบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน เป็นแหล่งอบรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย โดยมีอาจารย์ประจำหอพักเป็นผู้ดูแลนิสิตหอพัก

Bedrooms

Wireless Zone

The Dormitory

ประเภทหอพัก

ปัจจุบันหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เปิดให้บริการ ทั้งหมด 2 หอพัก แยกเป็นหอพักชาย    1 หอพัก และหอพักหญิง 1 หอพัก ได้แก่

1. หอพักชาย RBAC BOYS’ มีทั้งหมด 2 ตึก (ตึก A และตึก B) มีห้องพักทั้งหมด 130 ห้อง    รับนิสิตได้ประมาณ 520 คน

สถานที่ตั้ง  420 ซ.ลาดพร้าว 107 แยก 30 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

2. หอพัก RBAC PLACE  มีทั้งหมด 12 ตึก รับนิสิตได้ประมาณ 4,000 คน

2.1 หอพักหญิง มี 10 ตึก

2.2 หอพักชาย มี 2 ตึก

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน