Office of Registrar

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ดาวน์โหลด

รายชื่อนิสิต

ดาวน์โหลด

รายวิชาที่เปิดปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

ตรวจสอบวิชาทดแทนและเปิดปัจจุบัน

QR CODE LINE

โทร. 0881181002

ประกาศ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อควรทราบและสิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. หลักฐานการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. บัตรประจำตัวนิสิต, รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
4. นิสิตไม่ค้างชำระค่าหน่วยกิต และค่าหอพัก
5. นิสิตไม่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด
6. นิสิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วสามารถขอหนังสือรับรองจบได้
7. ซองสีน้ำตาลขนาด A4 พร้อมติดแสตมป์ 40 บาท

h
ปรัชญา

องค์กรเยี่ยม บริการยอด เน้นคุณภาพงาน มุ่งสร้างความประทับใจ

T
ปณิธาน

สำนักทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีความสามารถและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ คุณภาพของงานและบริการที่ประทับใจ

Z
เป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับบริการงานทะเบียนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้
2. พัฒนาคุณภาพในสำนักทะเบียน

พันธกิจ

1. มีการให้บริการงานทะเบียนอย่างมีคุณภาพ
2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา