Untitled-1
2
Untitled-2
Untitled-1
9B3A8956
3

                            อัตลักษณ์

 
              รอบรู้ทันสมัย   ประทับใจบริการ

                            เอกลักษณ์

 
         เปิดโลกการเรียนรู้   พัฒนาตนให้ก้าวไกล
                      สร้างนิสัยรักการอ่าน

        หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตบัณฑิต

 

        หอสมุดกลางเริ่มเปิดดำเนินการในปีการ
ศึกษา 2542 ในสมัยที่เป็นวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ใช้ชื่อว่า “ศูนย์บรรณสาร” โดยตั้งอยู่ ณ อาคาร E ชั้น 3
ห้อง E301 เป็นห้องยาวตลอดอาคาร และในปีการศึกษา 2546 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
“หอสมุดกลาง” จนถึงปัจจุบัน


      ในปีการศึกษา 2550 ย้ายหอสมุดกลางมาเปิดทำการ ณ อาคาร G เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น มีเนื้อที่ชั้นละ 400 ตารางเมตร รวมทั้งตึกมีเนื้อที่ 1,600 ตารางเมตร ทำให้รองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และจัดสรรพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างลงตัว


       โดยปัจจุบัน หอสมุดกลางเปิดดำเนินการ
ณ อาคาร THE LIBRARY (อาคาร G)

                    ติดต่อหอสมุดกลาง

 
สถานที่ตั้ง    อาคาร G มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
                 306 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น
                 เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


เบอร์โทรศัพท์    02 375-4480-6 ต่อ 146 -148
                      (เบอร์ติดต่อหลัก 148)


เว็บไซต์      www.rbac.ac.th/library


E-mail       library_rbac148@hotmail.com


Facebook  www.facebook.com/library.rbac

                       เวลาเปิดให้บริการ

 

ภาคปกติ
 

           วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา 08.30 น. - 18.30 น.
           วันเสาร์              เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 

ภาคฤดูร้อน / ปิดเทอม
 

           วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
           วันเสาร์              เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


           ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัย