ปรัชญา

องค์กรเยี่ยม บริการยอด เน้นคุณภาพงาน มุ่งสร้างความประทับใจ

ปณิธาน

สำนักทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีความสามารถและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ คุณภาพของงานและบริการที่ประทับใจ

เป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับบริการงานทะเบียนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้
2. พัฒนาคุณภาพในสำนักทะเบียน

พันธกิจ

1. มีการให้บริการงานทะเบียนอย่างมีคุณภาพ
2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศ :: รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกาษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ ::
แจ้งจบการศึกษา

(เทอมที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร)

ดำเนินการ ::
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(ตามประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการการศึกษาเ่ท่านั้น)

ข้อควรทราบและสิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา   
2. หลักฐานการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

3. บัตรประจำตัวนิสิต, รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป

4. นิสิตไม่ค้างชำระค่าหน่วยกิต และค่าหอพัก

5. นิสิตไม่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด

6. นิสิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วสามารถขอหนังสือรับรองจบได้

7. ซองสีน้ำตาลขนาด A4 พร้อมติดแสตมป์ 40 บาท