[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

ปรัชญา

องค์กรเยี่ยม บริการยอด เน้นคุณภาพงาน มุ่งสร้างความประทับใจ

ปณิธาน

สำนักทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีความสามารถและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ คุณภาพของงานและบริการที่ประทับใจ

เป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับบริการงานทะเบียนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้
2. พัฒนาคุณภาพในสำนักทะเบียน

พันธกิจ

1. มีการให้บริการงานทะเบียนอย่างมีคุณภาพ
2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประกันคุณภาพการศึกษา

ติดต่อ :: สำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0881181002
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16.30 น.
หยุดทำการ วันวันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์