Blog Archives

เพิ่ม ถอน ลด รายวิชา

ลงทะเบียน


ลงทะเบียนล่วงหน้า

* นิสิต ไม่พบชื่อ โปรดติดต่อ สำนักทะเบียนฯ ทันที (*** รวมถึง นิสิตเทียบโอน ทุกกรณี)


กำหนดการงานทะเบียน


ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษา 2562 คลิ๊กเพื่อดำเนินการ  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ขึ้นทะเบียนบัณฑิต *** นิสิตต้องดำเนินการ แจ้งจบการศึกษา ก่อน


แจ้งจบการศึกษา

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562 ดำเนินการแจ้งจบการศึกษา (กรณีไม่พบชื่อ ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล) กรณีจบก่อนหน้านี้  คลิ๊กเพื่อแจ้งจบ  ** เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว และประวัติการเรียนตามรายวิชาเรียน ในหลักสูตร เพื่อมีสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต่อไป


ตรวจสอบตารางสอบ

หมายเหตุ : – ไม่ปรากฎตารางสอบ ให้ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล – วิชาที่ไม่ปรากฎในตารางสอบให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน – รายวิชาที่มีวันสอบซ้ำซ้อน ให้นิสิตติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารการสอบ (A205)    ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าสอบปลายภาค 1. นิสิตตองแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2. นิสิตจะตองนําบัตรประจําตัวนิสิตมาแสดงในวันสอบทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจารยผูควบคุมหองสอบ มีสิทธ ที่จะไมอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น และนิสิตคนใดที่ทําการสอบแทนกัน ถือวาประพฤติผิดวินัยอยาง รายแรง จะถูกลงโทษขั้นสูงสุด 3. นิสิตจะตองมาถึงสถานที่สอบกอนกําหนดเวลาที่ระบุไวในตารางสอบ ผูใดไมมาสอบวิชาใดดวยเหตุ หรือกรณีใดก็ตาม ถือวาขาดสอบในวิชานั้น เวนแตประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกระทันหัน โดยมีแพทย รับรองจากสถานพยาบาลของราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชนเทานั้น 4. เมื่อสัญญาณใหเขาหองสอบผานไป 30 นาทีแลว นิสิตจะเขาหองสอบมิได ถือวาขาดสอบในวิชานั้น และหามนิสิตออกจากหองสอบกอน 40 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการผู ควบคุมหองสอบ 5. นิสิตตองลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขาสอบซึ่งกรรมการผูควบคุมหองสอบจะเปนผูนํามาใหหากนิสิตผูใด ยังไมลงชื่อใหแจงกรรมการผูควบคุมหองสอบทันที มิฉะนั้นจะถือวาขาดสอบ

Read more ›


ตรวจสอบตารางเรียน


ตรวจสอบผลการเรียน


ถ่ายรูปสวมชุดครุย


ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต