ตรวจสอบตารางสอบ

ตารางสอบ-rbac

หมายเหตุ :
ไม่ปรากฎตารางสอบ ให้ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
– วิชาที่ไม่ปรากฎในตารางสอบให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
– รายวิชาที่มีวันสอบซ้ำซ้อน ให้นิสิตติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารการสอบ (A205) 

 

ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าสอบปลายภาค

1. นิสิตตองแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

2. นิสิตจะตองนําบัตรประจําตัวนิสิตมาแสดงในวันสอบทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจารยผูควบคุมหองสอบ มีสิทธ ที่จะไมอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น และนิสิตคนใดที่ทําการสอบแทนกัน ถือวาประพฤติผิดวินัยอยาง รายแรง จะถูกลงโทษขั้นสูงสุด

3. นิสิตจะตองมาถึงสถานที่สอบกอนกําหนดเวลาที่ระบุไวในตารางสอบ ผูใดไมมาสอบวิชาใดดวยเหตุ หรือกรณีใดก็ตาม ถือวาขาดสอบในวิชานั้น เวนแตประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกระทันหัน โดยมีแพทย รับรองจากสถานพยาบาลของราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชนเทานั้น

4. เมื่อสัญญาณใหเขาหองสอบผานไป 30 นาทีแลว นิสิตจะเขาหองสอบมิได ถือวาขาดสอบในวิชานั้น และหามนิสิตออกจากหองสอบกอน 40 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการผู ควบคุมหองสอบ

5. นิสิตตองลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขาสอบซึ่งกรรมการผูควบคุมหองสอบจะเปนผูนํามาใหหากนิสิตผูใด ยังไมลงชื่อใหแจงกรรมการผูควบคุมหองสอบทันที มิฉะนั้นจะถือวาขาดสอบ

6. หามนําอุปกรณสื่อสารทุกชนิด ตํารา บันทึก เอกสาร เครื่องคํานวณ หรือสิ่งของอื่นใดที่มีสูตร ขอความ สัญลักษณที่เกี่ยว หรือไมเกี่ยวกับรายวิชาที่กําลังสอบอยูเขาหองสอบ เวนแตกรรมการผูออกขอสอบ ไดอนุญาตไว โดยระบุในคําชี้แจง ของขอสอบอยางชัดเจน

7. นิสิตผูเขาสอบที่ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ถือวามีเจตนาฝาฝนทุจริต อาจถูกพิจารณาปรับตกในรายวิชานั้น