แจ้งจบการศึกษา

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ดำเนินการแจ้งจบการศึกษา

2562

กรณีจบก่อนหน้านี้  คลิ๊กเพื่อแจ้งจบ

 ** เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว และประวัติการเรียนตามรายวิชาเรียน ในหลักสูตร เพื่อมีสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต่อไป