แจ้งจบการศึกษา

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ภาคฤดูร้อน/2562

ดำเนินการแจ้งจบการศึกษา

(กรณีไม่พบชื่อ ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล)

กรณีจบก่อนหน้านี้  คลิ๊กเพื่อแจ้งจบ

 ** เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว และประวัติการเรียนตามรายวิชาเรียน ในหลักสูตร เพื่อมีสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต่อไป