ประชาสัมพันธ์

 ประกาศ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปัจจุบัน

             ให้นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษาภาคปัจจุบัน ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

ข้อควรทราบและสิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา   
2. หลักฐานการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
3. บัตรประจำตัวนิสิต, รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
4. นิสิตไม่ค้างชำระค่าหน่วยกิต และค่าหอพัก
5. นิสิตไม่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด
6. นิสิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วสามารถขอหนังสือรับรองจบได้

ประกาศ ถ่ายรูปชุดครุย ภาคเรียนที่ 2/2556 และนิสิตปีเกิน

ลงทะเบียนเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557