ประกันคุณภาพ

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (Registration and Evaluation Department)

ในปัจจุบันเป็นฝ่ายทะเบียนและวัดผล ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในปัจจุบันฝ่ายทะเบียนและวัดผล มีภารกิจหลักที่สำคัญคือการดำเนินการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ การดำเนินการรับและคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย การให้บริการการศึกษาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการบริหารการเรียนการสอน เช่น ประมวลผลการศึกษา การให้บริการการด้านการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การลงทะเบียนวิชาเรียน การบริการเอกสารสำคัญแสดงสถานภาพหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบันและผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับเพื่อประโยชน์ในตลาดการงานอาชีพหรืออื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้องเชื่อถือได้ การดำเนินการประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อีกทั้งเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ (Job Descriptions)
1. รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและวัดผล

รับนโยบายจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ดูแลและกำกับการดำเนินงานในฝ่ายทะเบียนและวัดผล ให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล
1. ให้คำปรึกษา และแนะนำงานทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกคนภายในหน่วยงาน
2. เสนอแนะระบบงาน และเสนอความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานทะเบียน โดยวางแผนทดลองปฏิบัติ ก่อนนำเสนอเพื่อให้ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล พิจารณา
3. กำกับดูแล และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีความรู้ความสามารถด้านระบบงานทะเบียนที่จำเป็นต่อการให้บริการ
4. ให้ความเห็นด้านเทคนิคงานทะเบียนที่พิจารณาใช้งาน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

3. สำนักงานและเลขานุการ
1. กำกับดูแลงานบริการหน้าเคาน์เตอร์และให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
2. กำกับดูแลงานครุภัณฑ์ของฝ่ายทะเบียนและวัดผล
3. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนภาควิชาต่าง ๆ ในเรื่องการเรียนการสอน (กรณีที่มีหนังสือขอตัวนักกีฬา)
5. จัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอผู้บริหาร
6. ประสานงานบัณฑิตศึกษาเพื่อจัดทำใบลงทะเบียนเรียนและประกาศผลสอบ
7. ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทั่วไป

4. ฝ่ายเข้ารับการศึกษาและลงทะเบียนเรียน
1. ดูแลรับผิดชอบแฟ้มประวัตินิสิตเริ่มแรกเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
2. กำกับดูแลและจัดเตรียมเอกสาร – แฟ้มประวัตินิสิตใหม่
3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัตินิสิต
4. จัดเก็บแฟ้มประวัตินิสิตเข้าตู้แฟ้ม
5. ติดตาม ทวงถาม เอกสารนิสิตให้ครบสมบูรณ์ อาทิเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ วุฒิการศึกษาเดิม เป็นต้น
6. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลประวัตินิสิตลงระบบ MIS ให้เป็นปัจจุบัน
7. ดูแลรับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่และนิสิตเก่าทุกคณะ/สาขาวิชา
8. จัดทำใบลงทะเบียนเรียนของนิสิตทุกชั้นปี
9. จัดทำประกาศรายวิชาที่เปิดลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
10. กำกับดูแลการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา
11. จัดพิมพ์ใบรายชื่อนิสิตสำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกคณะ/สาขาวิชา ( เทอมละ 3 ชุด )
12. จัดพิมพ์ใบรายชื่อนิสิตเข้าสอบปลายภาคทุกชั้นปีส่งฝ่ายวิชาการ
5. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
1. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน
2. ดูแลข้อมูลที่อยู่โรงเรียนในระบบ MIS. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ติดตามผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

6. จัดทำเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา
1. จัดทำ Transcript ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. จัดทำหนังสือรับรองต่าง ๆ
3. จัดทำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Print Grade) ตามคำร้องของนิสิต
4. จัดพิมพ์รายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ
5. จัดทำแบบฟอร์มใบคำร้องต่าง ๆ (RG.) ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทั้งหมด
6. ประกาศผลสอบแต่ละภาคการศึกษา

7. ประกันคุณภาพ
1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของฝ่ายทะเบียนและวัดผล (SAR)
2. กำกับดูแลงานประกันคุณภาพ