ติดต่องานทะเบียน

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ดำเนินการ ::
แจ้งจบการศึกษา

(เทอมที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร)


ดำเนินการ ::
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(ตามประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการการศึกษาเ่ท่านั้น)

ข้อควรทราบและสิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา   
2. หลักฐานการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
3. บัตรประจำตัวนิสิต, รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
4. นิสิตไม่ค้างชำระค่าหน่วยกิต และค่าหอพัก
5. นิสิตไม่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด
6. นิสิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วสามารถขอหนังสือรับรองจบได้
7. ซองสีน้ำตาล ขนาด A4+ (9×12) พร้อมติดแสตมป์ 40 บาท

ตรวจสอบข้อมูล
1. ลงทะเบียน
2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม
2. ตรวจสอบตารางเรียน
4. ตรวจสอบผลการเรียน
5. ตรวจสอบตารางสอบ
6. ลงทะเบียนสอบซ้ำ


Download ::
1. รายชื่อนิสิต
2. รายวิชาที่เปิดปัจจุบัน
3. ตรวจสอบวิชาทดแทนและเปิดปัจจุบัน
4. กำหนดการถ่ายรูปสวมชุดครุย