ตรวจสอบสถานะเอกสาร

กรุณาใส่รหัสนักศึกษา

  
นาย
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต :
 เอกสาร สถานะ
TR [ENG]
TR [THAI]
หนังสือรับรอง [ENG]
หนังสือรับรอง [THAI]
ปริญญาบัตร
ทบ.28
วุฒิเดิม
เอกสารตามคำร้อง
ประวัติการเบิกจ่ายเอกสาร
วันที่ เอกสาร ประเภท เลข EMS ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
ยังไม่เคยเบิกจ่ายเอกสาร

หมายเหตุ 1: มารับด้วยตนเอง , 2: ส่งทางไปรษณีย์ , 3: มีผู้มารับแทน