การศึกษาต่อเนื่อง

“หลักสูตรเพื่อคนทำงาน” เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

N

ปรับฐานเงินเดือน!

N

ปรับตำแหน่งงาน!

N

สอบข้าราชการ!

N

เพิ่มทักษะ!

การศึกษาต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

การศึกษาต่อเนื่อง

Z

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws (LL.B)

จุดเด่นของสาขาวิชา

“มีความรู้คู่คุณธรรม เที่ยงตรง ยุติธรรม ตามหลักนิติศาสตร์”

เป็นนักกฎหมาย ที่สามารถสื่อสารและร่างสัญญา คำฟ้อง คำขอ คำแถลง และรับรองเอกสารต่างประเทศ (Notary Public) เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และจดทะเบียนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

องค์ความรู้หลักของนิติศาสตรบัณฑิต

มุ่งเน้นความรู้และวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยนำมาปรับใช้กับหลักกฎหมาย สามารถให้คำปรึกษากฎหมาย สามารถร่างคำฟ้องคดีแพ่ง ร่างคำฟ้องคดีอาญา คำขอท้ายฟ้อง

คำร้องขอ คำแถลง คำให้การ ร่างพินัยกรรม ร่างนิติกรรมสัญญา ร่างหนังสือทวงถามทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

นิสิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถขอออกศึกษานอกสถาน โดยสามารถขอไปฝึกงานตามความจำนงของนิสิต ตามหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นบุคลากรของภาครัฐและเอกชน ดังนี้

1. ผู้พิพากษา ตุลาการ
2. พนักงานอัยการ
3. ทนายความ
4. เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง นายทหาร/นายทหารพระธรรมนูญ/ตำรวจ/ปลัดอำเภอ/พัศดี
5. งานราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น /พนักงานคุมประพฤติ/เจ้าพนักงานบังคดี/เจ้าหน้าที่
ในกรมต่างๆ เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
6. งานบริษัทเอกชนในส่วน/ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย/นิติกร/ฝ่ายสินเชื่อ/ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
7. อาจารย์สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย
8. อื่น ๆ

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

6 + 12 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก